Allmänna villkor

Plastflaskorshop.se

1.1 ”Plasticflessenshop.nl” är ett handelsnamn för Plasticflessen.nl B.V., ett företag med säte i Zuidbroek som är registrerat hos den nederländska handelskammaren under nummer 32108423. Plasticflessenshop.nl kommer att kallas ”PFS” nedan.

1.2 Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, leveranser och/eller tjänster från PFS sida och/eller alla avtal som ingås med PFS. Avvikande villkor gäller endast om de uttryckligen har avtalats skriftligen i förväg med PFS. Kunden har tagit del av och godkänt PFS villkor innan beställningen slutfördes.

2. PFS godkänner inte någon annan parts/klients allmänna villkor, om inte annat uttryckligen har överenskommits skriftligen. Om den andra parten hänvisar till sina egna villkor och förklarar att dessa villkor är tillämpliga, kommer parterna, genom att acceptera PFS villkor, att acceptera att PFS inte är bundet av den andra partens villkor.

3.1 Alla priser, broschyrer och annan information om erbjudanden har sammanställts med största omsorg. Om det skulle visa sig att den tillhandahållna informationen innehåller fel har PFS rätt att korrigera dessa fel utan att vara skadeståndsskyldig i detta avseende. Kundens användning av den information som avses ovan, annat än inom ramen för det aktuella avtalet, är endast tillåten efter skriftligt tillstånd från PFS.

3.2 PFS ska utgå från att den information och de specifikationer som kunden/den andra parten har lämnat till PFS är korrekta. PFS har ingen skyldighet att undersöka denna information närmare.

4.1 Avtalet med PFS är inte giltigt förrän PFS skriftligen har bekräftat beställningen.


Beställningar:

5.1 Minsta beställningsmängd är 1 enhet per komplett förpackning. En beställning på 1 enhet betraktas som en provbeställning. En rabattkupong kan begäras per specifik förpackning för beställning av ett prov.

5.2 För att få en giltig rabattkupong måste först en provbeställning göras och levereras mot betalning. Om du beställer minst 25 enheter av denna produkt krediteras kostnaden för provbeställningen.

5.3 Leverans av alla varor sker till den angivna leveransadressen i Nederländerna, med undantag för de specifika holländska kommunerna (ABC-öarna), Österrike, Tjeckien, Spanien, Estland, Finland, Italien, Litauen, Lettland, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Danmark, Storbritannien och Nordirland. Det är inte möjligt att hämta varor på PFS.

5.4 Försändelsen sker i huvudsak via post (UPS), såvida inte en speditör eller någon annan form av transport (fartyg, flyg osv.) krävs på grund av beställningens storlek (per pall) eller avståndet till leveransadressen. I dessa fall samordnar PFS leveransen med kunden.

5.5 Leveranserna sker i huvudsak inom 2–4 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse från PFS och betalning från kundens sida. Leveranstiden kan dock vara längre beroende på typ av beställning och produkt (till exempel av tekniska skäl eller om vissa produkter inte finns i lager). PFS anger beställningens status på förfrågan. De angivna leveranstiderna kan aldrig ses som tidsfrister. Om ledtiden överstiger 30 dagar har kunden rätt att annullera beställningen.

5.6 Kostnaderna för försändelse och/eller transport ska täckas av kunden. Priset för transportkostnaderna visas i din varukorg.

5.7 Tillåtna avvikelser i antalet levererade enheter är högst 3 %. Kunden är skyldig att köpa tillgängliga enheter eller nöja sig med färre.

6.1 Kunden är skyldig att omedelbart efter leveransen undersöka de levererade varorna och skriftligen rapportera eventuella felaktiga, bristfälliga eller skadade produkter skriftligen till PFS inom två (2) veckor efter leveransen. Klagomål som inte rapporteras i tid kommer inte att beaktas. Vi vill helst få ett eller flera exempel på felaktiga/bristfälliga paket.

6.2 Om klagomålet är berättigat tar PFS tillbaka de berörda varorna i deras originalförpackningar och säkerställer en ny leverans snarast möjligt, alternativt krediterar leveransen.

Anstånd/annullering:

7.1 Beställningar kan annulleras fram till dess att de skickas och/eller transporteras.

7.2 Kunden, som konsument, kan returnera de levererade varorna och häva (annullera) avtalet inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av beställningen utan att ange skäl. Ett konsumentköp som omfattar följande leveranser är uteslutet från ångerrätten: produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är monteringsfärdiga och som tillverkas på grundval av konsumentens individuella val eller beslut, eller som tydligt är avsedda för en viss person. Produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna och där förseglingen har brutits efter leveransen. Produkter som på grund av sin natur oåterkalleligen blandas med andra saker efter leverans. Ett standardformulär för upphävande kan laddas ner från PFS webbplats. Formuläret visas också av PFS när avtalet bekräftas. I så fall betalar kunden de direkta returkostnaderna för försändelsen. Kunden måste returnera försändelsen inom 14 dagar efter annulleringen. PFS återbetalar betalade belopp efter mottagandet av returen (minus ovan nämnda frakt-/transportkostnad) inom 14 dagar efter annulleringen, förutsatt att returförsändelsen har mottagits eller att kunden bevisar att han eller hon har skickat försändelsen.

7.3 Utöver vad som anges i artikel 7.2 är PFS villigt att byta ut (tomma) redan levererade varor, i samråd med och enbart efter PFS bedömning och godkännande, från och med den femtonde dagen till och med den trettionde dagen efter det att leveransen har mottagits, mot andra varor och/eller att kreditera dessa varor om kunden inte längre har någon användning för dem. Expeditionsavgifter och/eller fraktkostnader kommer då att debiteras kunden. Varorna ska returneras i gott skick och i originalförpackningen.

Betalning, (inkasso-)kostnader och ränta:

8.1 Beställningar ska betalas i förväg och vi accepterar Visa, Mastercard, AmericanExpress, Maestro, iDeal, Sofortbanking, Bancontact, Giropay, PayPal, Klarna, Apple Pay eller banköverföring. Beställningar skickas först när betalningen har gjorts och mottagits av PFS.

8.2 Om betalningen inte sker i förskott ska fakturan betalas inom åtta (8) dagar efter fakturadatumet, utan avdrag eller kvittning, om inte annat uttryckligen har överenskommits skriftligen.

8.3 Om kunden, som är en person som agerar som ett företag, inte betalar inom åtta (8) dagar efter fakturadatumet är han eller hon försumlig enligt lag, utan att någon ytterligare underrättelse om försummelse krävs, och skyldig den lagstadgade kommersiella räntan enligt artikel 6:119a i den nederländska civillagen på det utestående beloppet från och med den nionde dagen efter fakturadatumet. Om kunden, som är en konsument, inte betalar fakturan (i tid) skickar PFS en betalningspåminnelse till kunden, som får 14 dagar på sig att betala det förfallna beloppet med information om att ärendet därefter skickas till inkasso och att ytterligare avgifter då tillkommer. I detta fall blir kunden även skyldig PFS den lagstadgade räntan på det utestående beloppet, enligt artikel 6:119 i den nederländska civillagen, från och med den femtonde dagen efter fakturadatumet.

8.4 De utomrättsliga kostnaderna i samband med inkassering av en (delvis) obetald faktura ska betalas av kunden. Dessa uppgår till 10 % av kapitalbeloppet, med ett minimum på fyrtio (40) euro, såvida inte lagen föreskriver en lägre procentsats/ett lägre belopp, i vilket fall dessa kostnader beräknas i enlighet med lagen.

9. Alla priser anges i euro inklusive moms och exklusive alla andra statliga avgifter. PFS anger tydligt priset för beställningen i förväg, innan kunden gör den slutliga beställningen. PFS har rätt att debitera kunden för eventuella prishöjningar om dessa inträffar tre månader efter det att beställningen har bekräftats. Prishöjningar kan bero på exempelvis ökade råvarupriser, produktionskostnader, transportkostnader, avgifter och liknande.

Förpackning:

10.1 Förpackningarna för PFS varor är huvudsakligen tillverkade av polyeten, polyetentereftalat och/eller polypropen. Alla förpackningar är dock inte tillverkade av dessa material.

10.2 PFS tar inget ansvar för de fyllnadsmaterial som kunden använder. PFS känner inte till sammansättningen av de produkter/fyllnadsmaterial som kunden använder och kan inte bedöma dessa produkters tolerans i förhållande till de förpackningar som PFS levererar. På begäran kan PFS ställa prover till kundens förfogande för testning i efterlevnad med det som anges i artikel 5 i dessa villkor.

Ansvar:

11.1 I händelse av försenad, bristfällig eller felaktig leverans, eller i händelse av defekter i och/eller på de levererade varorna och/eller förpackningen, är PFS inte på något sätt ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av detta förutom i händelse av uppsåtlig handling eller avsiktlig vårdslöshet från PFS sida. Den begränsning av PFS ansvar som föreskrivs här gäller även PFS anställda och/eller assistenter och/eller tillverkare som PR anlitar.


11.2. I händelse av att PFS anses vara ansvarigt och att ansvarsbegränsningen enligt ovan inte anses vara giltig, kommer PFS avtalsrättsliga och/eller utomkontraktuella ansvar att vara begränsat till (separat och uppifrån och ner):

• Det belopp som kan återkrävas från tredje part, assistent och/eller tillverkare som har anlitats.
• Det belopp som betalas ut enligt PFS ansvarsförsäkring.
• Högst det belopp som PFS har debiterat kunden för varorna i fråga.


11.3 En fordran från kundens eller tredje parts sida på grund av vilken PFS kan hållas ansvarig för de varor som har levererats av denna part och som även omfattar PFS produktansvar, kommer under alla omständigheter att upphöra efter tre (3) år, räknat från dagen efter den dag då den kränkta parten fick kännedom, eller borde ha fått kännedom, om skadorna, felet och tillverkarens identitet.

12. Kunden är skyldig att inkludera en adekvat produktbeskrivning och/eller bruksanvisning för de varor som köps från PFS, för de varor som kunden levererar till tredje part och för fyllda varor, vilket även omfattar konsumenter. Bristen på en adekvat produktbeskrivning och/eller bruksanvisning utgör under alla omständigheter en grund för att avvisa allt ansvar från PFS sida om varorna levereras till en tredje part. Detsamma gäller (avvisande av allt ansvar) om de levererade varorna utsätts för onormala omständigheter, överbelastning eller andra orsaker som inte kan kontrolleras av PFS, eller om skadorna beror på felaktig användning eller felaktig tillämpning.


Skadeersättning:

13. Kunden ersätter PFS för alla anspråk från tredje part som rör varor och/eller förpackningar levererade av PFS och som kan leda till att tredje part drabbas av skador, oavsett orsaken till skadorna eller tidpunkten för deras uppkomst.

Behållande av titeln:

14. PFS förbehåller sig äganderätten till alla varor som levereras till kunden och/eller som levereras för kundens räkning till dess att inköpspriset för varorna i fråga, i tillägg till expeditionsavgifter och/eller fraktkostnader, har betalats i sin helhet.

15. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor ogiltigförklaras eller visar sig vara utan kraft och verkan eller ogiltiga på något annat sätt, antingen helt eller delvis, förblir de övriga bestämmelserna i dessa villkor giltiga. De bestämmelser som inte är rättsligt bindande eller som inte kan tillämpas i lag ska ersättas med bestämmelser som närmast motsvarar avsikten med de bestämmelser som ska ersättas, varefter parterna ska inleda ömsesidigt samråd.

16. Alla avtal som ingås enligt dessa villkor omfattas enbart av nederländsk lag. Den nederländska originaltexten av dessa villkor är bindande och har företräde framför eventuella översättningar.

17. Tvister ska prövas av den behöriga domstolen i Utrecht (på grund av PFS säte). Vid leverans till en konsument kan konsumenten välja att låta tvisten hänskjutas till behörig domstol på den ort där han eller hon har sin hemvist.

Behövs hjälp?